Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

शालेय शिक्षण विषय निहाय ऑनलाईन टेस्ट / स्वाध्याय Subject-wise-online-test-std-1st-to-10th

शालेय शिक्षण विषय निहाय ऑनलाईन टेस्ट / स्वाध्याय इयत्ता पहिली ते इयत्ता दहावी (इ.1ली ते इ. 10वी) 


कोरोना आपत्कालीन काळामध्ये मुलांचे शिक्षण सुरु राहावे म्हणून वेगवेगळे    प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दररोजचा ऑफलाईन व ऑनलाईन अभ्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमातून पोहचवला जात आहे. तो सर्व अभ्यास तुम्हांला एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावा म्हणून सर्व पोस्ट एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न येथे केलेला आहे. जर आपणा पर्यंत दररोजचा स्वाध्याय वेळीच पोहचला नाही तर येथून तुम्ही डाउनलोड करु शकता. 

शालेय शिक्षण स्वाध्याय / Online Test इ.१ली ते इ.१०वी

इयत्ता इयत्ता व विषयनिहाय Online Test
इ.1ली मराठी गणित इंग्रजी
इ.2री मराठी गणित इंग्रजी
3री मराठी गणित इंग्रजी
परिसर अभ्यास 1 इतर इतर
4थी मराठी गणित इंग्रजी
परिसर अभ्यास 1 परिसर अभ्यास 2 इतर
5वी मराठी गणित इंग्रजी
परिसर अभ्यास 1 परिसर अभ्यास 2 हिंदी
6वी मराठी गणित इंग्रजी
विज्ञान इतिहास ना.शास्त्र / भूगोल हिंदी
7वी मराठी गणित इंग्रजी
विज्ञान इतिहास ना.शास्त्र / भूगोल हिंदी
8वी मराठी गणित इंग्रजी
विज्ञान इतिहास ना.शास्त्र / भूगोल हिंदी
9वी मराठी गणित भाग 1 गणित भाग 2
इंग्रजी इतिहास व राज्यशास्त्र भूगोल
हिंदी विज्ञान व तंत्रज्ञान इतर
10वी मराठी गणित भाग 1 गणित भाग 2
इंग्रजी इतिहास व राज्यशास्त्र भूगोल
हिंदी विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग 1 विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग 2

शालेय शिक्षण स्वाध्याय - इयत्ता व विषय निहाय ऑनलाईन टेस्ट

Online Test / Video / PDF
शालेय शिक्षण स्वाध्याय - इ.1ली ते इ.10वी Click Here


इयत्ता- पहिली, STD - 1st
विषय लिंक विषय लिंक
मराठी / MARATHI Click गणित - MATHEMATICS Click
इंग्रजी - ENGLISH Click खेळू,करू,शिकू - PLAY/ACT/LEARN Click

इयत्ता- दुसरी, STD - 2nd
विषय लिंक विषय लिंक
मराठी / MARATHI Click गणित - MATHEMATICS Click
इंग्रजी - ENGLISH Click खेळू,करू,शिकू - PLAY/ACT/LEARN Click

इयत्ता- तिसरी, STD - 3rd
विषय लिंक विषय लिंक
मराठी / MARATHI Click गणित - MATHEMATICS Click
इंग्रजी - ENGLISH Click खेळू,करू,शिकू - PLAY/ACT/LEARN Click
परिसर अभ्यास 1 - ENVIRONMENT STUDIES 1 Click इतर Click

इयत्ता- चौथी, STD - 4th
विषय लिंक विषय लिंक
मराठी / MARATHI Click गणित - MATHEMATICS Click
इंग्रजी - ENGLISH Click खेळू,करू,शिकू - PLAY/ACT/LEARN Click
परिसर अभ्यास 1 - ENVIRONMENT STUDIES 1 Click परिसर अभ्यास 2 - ENVIRONMENT STUDIES 2 Click

इयत्ता- पाचवी, STD - 5th
विषय लिंक विषय लिंक
मराठी / MARATHI Click गणित - MATHEMATICS Click
इंग्रजी - ENGLISH Click हिंदी - HINDI Click
परिसर अभ्यास 1 - ENVIRONMENT STUDIES 1 Click परिसर अभ्यास 2 - ENVIRONMENT STUDIES 2 Click

इयत्ता- सहावी, STD - 6th
विषय लिंक विषय लिंक
मराठी / MARATHI Click गणित - MATHEMATICS Click
इंग्रजी - ENGLISH Click हिंदी - HINDI Click
इतिहास ना.शास्त्र - History-Civics Click भूगोल - Geography Click
सामान्य विज्ञान - General Science Click इतर - Other Click

इयत्ता- सातवी, STD - 7th
विषय लिंक विषय लिंक
मराठी / MARATHI Click गणित - MATHEMATICS Click
इंग्रजी - ENGLISH Click हिंदी - HINDI Click
इतिहास ना.शास्त्र - History-Civics Click भूगोल - Geography Click
सामान्य विज्ञान - General Science Click इतर - Other Click

इयत्ता- आठवी, STD - 8th
विषय लिंक विषय लिंक
मराठी / MARATHI Click गणित - MATHEMATICS Click
इंग्रजी - ENGLISH Click हिंदी - HINDI Click
इतिहास ना.शास्त्र- History-Civics Click भूगोल - Geography Click
सामान्य विज्ञान Click इतर - Other Click

इयत्ता- नववी, STD - 9th
विषय लिंक विषय लिंक
मराठी / MARATHI Click गणित भाग 1 - MATHEMATICS p 1 Click
हिंदी - HINDI Click गणित भाग 2 - MATHEMATICS p 2 Click
इंग्रजी - ENGLISH Click विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - Science and Techonology Click
इतिहास व राज्य. - History-Political sci. Click भूगोल - Geography Click

इयत्ता- दहावी, STD - 10th
विषय लिंक विषय लिंक
मराठी / MARATHI Click गणित भाग 1 - Mathematics p 1 Click
हिंदी - HINDI Click गणित भाग 2 - Mathematics p 2 Click
इंग्रजी - ENGLISH Click विज्ञान आणि तंत्रज्ञान 1 - Science and Techonology 1 Click
इतिहास व राज्य. - History-Political sci. Click विज्ञान आणि तंत्रज्ञान 2 - Science and Techonology 2 Click
भूगोल - Geography Click इतर-other Click


हा अभ्यास  कसा वाटला अवश्य कमेंट करा.   

Post a Comment

0 Comments

close